Phấn đấu đến năm 2020 huyện có 3 Hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Đến năm 2020, toàn huyện có 28 Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) hoạt động có hiệu quả, có 3 HTX NN trở lên tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 100% người quản lý, điều hành HTX NN được cử đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ… Đó là mục tiêu mà huyện phấn đấu trong kế hoạch thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ.

Tieu thu san pham
Người dân thu hoạch ổi bán cho HTX NN Nam Vũ (Liên Mạc)

Kế hoạch thực hiện sẽ tập trung vào 3 nội dung chính đó là duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX NN đã được đánh giá là hoạt động có hiệu quả năm 2018; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX NN hoạt động chưa hiệu quả để đạt tiêu chí có hiệu quả năm 2018; tạo điều kiện thành lập mới các HTX NN và hỗ trợ các HTX NN mới thành lập hoạt động hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới huyện khuyến khích và tạo điều kiện cho các HTX NN tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong HTX NN. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân về đổi mới, phát triển hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012, thực hiện đề án 461 cũng như thúc đẩy mạnh mẽ phát triển HTX NN có hiệu quả. Các xã, thị trấn tổng hợp nhu cầu xin hỗ trợ để đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức thị trường, hội nhập, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật sản xuất, kiến thức về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với HTX NN..vv

Hoàng Mến