Phê duyệt đề án dồn điền, đổi thửa xong trước ngày 30-8

Huyện Thanh Hà đã yêu cầu các xã tổng hợp số liệu để huyện phê duyệt.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, từ nay đến hết năm 2015 huyện chỉ tiến hành dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) tại 4 xã Phượng Hoàng, Thanh Hải, Quyết Thắng và Hồng Lạc. Các xã này có ít diện tích lúa bị xen kẹp với diện tích cây ăn quả lâu năm nên dễ  DĐĐT. Các xã còn lại của huyện chỉ thực hiện chỉnh trang đồng ruộng do diện tích cấy lúa còn ít, không tập trung, xen kẹp với nhiều diện tích trồng cây lâu năm.

Huyện Thanh Hà đã yêu cầu các xã tổng hợp số liệu để huyện phê duyệt đề án cấp xã và phương án thực hiện của các thôn xong trước ngày 30-8, sau đó chỉnh trang và chia lại ruộng trong quý IV năm nay.

PV