Hỗ trợ 8 tỷ đồng cho mỗi xã hoàn thành nông thôn mới

Ngày 5-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo kết luận về cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) trong năm 2015.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2015. Cụ thể, trích ngân sách tỉnh 368 tỷ đồng hỗ trợ 46 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2015, bình quân mỗi xã 8 tỷ đồng. Phân cấp cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện quyết định việc phân bổ kinh phí cho từng dự án của các xã đã đăng ký. Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh về tiến độ và kết quả hoàn thành của các xã đã đăng ký.

UBND tỉnh chỉ đạo việc cân đối nguồn ngân sách để bảo đảm bố trí và cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện khẩn trương triển khai để sớm hoàn thành mục tiêu của chương trình đề ra theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

PV (theo baohaiduong.vn)