Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Trong năm 2017, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, được nhân dân đón nhận và hăng hái chung sức thực hiện. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, nhất là các công trình đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế…

NTM 2018 2
Năm 2017, toàn huyện đã làm được trên 200 tuyến đường, dài trên 45km

Trong năm, toàn huyện đã làm được trên 200 tuyến đường giao thông dài trên 45km, nhận hỗ trợ xi măng chuyển tiếp từ năm 2016 và hỗ trợ năm 2017 là trên 5.800 tấn xi măng; tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đạt 83%. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,1 triệu đồng/người/năm…

NTM 2018 1
Các công trình xây dựng làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt

Tính đến thời điểm này, toàn huyện đạt thêm 39 tiêu chí so với năm 2016, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 421/456, trung bình mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí. 6 xã đăng ký về đích năm 2017 gồm Việt Hồng, Thanh An, Hồng Lạc, Tân Việt, Thanh Cường và Vĩnh Lập đã cơ bản về đích theo thẩm tra của huyện. Nếu 6 xã được tỉnh công nhận, toàn huyện sẽ có 15/24 xã đạt chuẩn NTM.

Trong năm 2018  này, huyện nhà phấu đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM gồm Cẩm Chế, Thanh Thủy, Thanh Sơn và Thanh Hồng, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 19 xã, đạt tỷ lệ 79,2%. Các xã đăng ký về đích NTM năm nay đều đạt từ 14-18 tiêu chí. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo 4 xã trên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung rà soát, huy động mọi nguồn lực để đạt các tiêu chí còn lại; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM./.

Hoàng Mến