Thanh Hà: Tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt 70%

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Hà, đến nay vải thiều chính vụ ra hoa đạt khoảng 70%.

Phòng khuyến cáo nông dân tập trung tưới dưỡng, bón thúc hoa, cung cấp dinh dưỡng bằng phun phân bón qua lá để tăng tỷ lệ đậu quả. Đối với những diện tích vải ra hoa xen lộc, nông dân tập trung ngắt bỏ lộc để hoa được sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Huyện Thanh Hà hiện có 3.628 ha vải, trong đó có hơn 2.000 ha vải thiều chính vụ. 400 ha vải đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, 30 ha sản xuất theo quy trình GlobalGAP.

MINH NGUYỆT (baohaiduong.vn)