Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018 và vụ đông 2018-2019

Chiều 18/5 huyện Thanh Hà đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018 và cây vụ đông 2018-2019.


vu mua 2018
Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch vụ mùa này huyện Thanh Hà gieo cấy 2800 ha. Để hoàn thành kế hoạch trên, vụ mùa này huyện nhà gieo cấy chủ yếu hai trà chính là trà mùa sớm, và trà mùa trung, giảm hẳn diện tích gieo cấy trà mùa muộn. Trà mùa sớm cơ cấu 30% diện tích khoảng gần 1 nghìn ha, gồm các giống như; KD18, HN6; P6ĐB; DQ11. Trà trung chiếm 65% gồm các giống lúa như; Q5, KD18, TBR1, BT7KBL, NB01, HN6, Nếp 97, Nếp 415 v v…  Thời vụ gieo cấy được căn cứ vào diễn biến thời tiết. Trà mùa sớm được gieo mạ dược từ ngày 05 đến 15/6/2018, cấy từ ngày 20 đến 30/6/2018. Trà mùa trung áp dụng gieo cấy mạ sân hoặc gieo thẳng. Về cơ chế chính sách hỗ trợ, vụ mùa 2018-2019  huyện nhà tiếp tục hỗ trợ gieo cấy lúa lai, lúa thuần chất lương đủ quy mô 30 ha/vùng trở lên theo Đề án của tỉnh .

Về kế hoạch sản xuất cây vụ động toàn huyện phấn đấu trồng 1.000 ha trong đó tập trung vào một số cây trồng chủ lực như; hành 225 ha; khoai tây 100 ha; ngô 25 ha; còn lại là cây rau màu các loại. Căn cứ vào kế hoạch cửa huyện các xã thị trấn cần chủ động, nguồn giống, phân bón, vật tư nông nghiệp để phục vụ sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ của huyện đã đề ra./

                                                            LêTuyến