Ra quân diệt chuột đồng loạt đợt 1 năm 2016

Năm 2016, huyện Thanh Hà sẽ tổ chức 6 đợt diệt chuột đồng loạt, trên quy mô toàn huyện.

thanh ha diet chuot

Huyện nhà vừa tổ chức ra quân diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2016. Để việc diệt chuột đạt hiệu quả cao, các xã thị trấn trong huyện sẽ tổ chức ra quân diệt chuột làm 6 đợt. Đợt 1: vào thời điểm đưa nước đổ ải đến gieo, cấy vụ Chiêm xuân, từ ngày 15-30/01/2016. Đợt 2: vào giai đoạn lúa chiêm xuân đứng cái làm đòng, từ cuối tháng 3 đầu tháng 4. Đợt 3: vào thời điểm làm đất cấy lúa mùa, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Đợt 4: vào giai đoạn lúa mùa đứng cái, làm đòng, từ cuối tháng 8 đầu tháng 9. Đợt 5: vào thời điểm làm đất trồng cây vụ đông, cuối tháng 9 đầu tháng 10. Đợt 6: vào giai đoạn cây vụ đông gần thu hoạch, cuối tháng 11 đầu tháng 12.

Việc diệt chuột áp dụng nhiều phương thức, từ việc đặt bả sử dụng thuốc vi sinh Cat 0,25WP, đào bắt thủ công và dùng bẫy cơ khí. Diệt chuột tập trung trên diện tích lúa và cây rau màu, vùng chuyển đổi, cây ăn quả; những nơi có điều kiện để chuột trú ẩn, sinh sản và phá hại.

Toàn bộ tiền thuốc diệt chuột cấp cho các xã được trích từ 2 nguồn gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Ngoài ra ngân sách huyện hỗ trợ toàn bộ kinh phí chỉ đạo, tổ chức triển khai, tập huấn và công tác tuyên truyền. Riêng kinh phí mua thóc làm bả, công đặt bả do các địa phương tự huy động.

Lê Tuyến