Sản lượng vải thiều năm 2014 đạt gần 48 nghìn tấn

Huyện Thanh Hà đạt sản lượng 28 nghìn tấn, thị xã Chí Linh đạt 13.500 tấn, còn lại là các huyện khác.

Theo Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, sản lượng vải thiều năm 2014 đạt gần 48 nghìn tấn, cao hơn năm 2013 hơn 2.000 tấn.  Huyện Thanh Hà đạt sản lượng 28 nghìn tấn, thị xã Chí Linh đạt 13.500 tấn, còn lại là các huyện khác.

PV