Hỗ trợ kinh phí bón Neb 26 cho 500 ha vải

Ngày 3-4, UBND huyện Thanh Hà họp triển khai hỗ trợ kinh phí cho diện tích vải bón phân Neb 26.

Mô hình được thực hiện ở 25 xã, thị trấn với quy mô 500 ha. Các xã đăng ký sử dụng nhiều phân bón Neb 26 là Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh Bính, Thanh Hồng, Thanh Xuân và Thanh Sơn. UBND huyện hỗ trợ 50% kinh phí mua phân bón Neb 26. Định mức sử dụng là 42 lọ/ha, 1,5 lọ/sào. UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình bảo đảm đúng quy trình, liều lượng, thời gian. Từ ngày 6 đến 20-4, phòng chuyên môn của huyện sẽ phối hợp với doanh nghiệp cung ứng phân bón đưa Neb 26 về các hộ tham gia mô hình.Phân bón Neb 26 được sử dụng cho cây vải ở giai đoạn chăm sóc quả.
PV